,

Энэ сургалтыг төгсөхөд сертификат олгох уу?

Сургалтанд сууж дүүргэсэн гэсэн сертификатыг манай сургалтаас олгоно. Боловсролын яамтай хамааралгүй зөвхөн манай компаниас олгодог юм. Албан байгууллагаараа захиалан суралцсан бол тусгай дизайн бүхий хамтарсан сертификат олгож болно.