,

Онлайн хичээлийн сургалтын материал нь юу вэ?

  • Видео хичээл

  • Аудио хичээл

  • Хөдөлгөөнт дүрсэн хичээл

  • Унших дүрмийн хичээл

  • Хичээл бүрийг батжуулах дасгал ажил, тест

  • Манайхаар дамжиж орох бусад сургалт, мэдээллийн сайтууд