,

Ном, сурах бичиг худалдаж авах ёстой юу?

Бүх материал онлайн байх тул тусдаа ном, сурах бичиг худалдаж авах шаардлагагүй. Гэхдээ та өөрөө онлайн биш, интернетгүй үедээ давтахын тулд дэвтэрт бичиж авах эсэх нь таны идэвх чармайлтаас шалтгаална.