• ОНЛАЙН ЯМАР Ч ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛАН СУРАХ БОЛОМЖ

    24/7 365 ХОНОГ!

  • СУРЧ БОЛОВСРОХ ШИНЭ БӨГӨӨД ШИЛДЭГ АРГА ЗАМ !

  • АЖЛЫН ХАЖУУГААР СУРАХ АМАРХАН БОЛЛОО!

2017 ОНЫ 11 САРЫН 15 -НААС ЭХЛЭХ СУРГАЛТУУД БА САРЫН ТӨЛБӨР

  • Монгол хэл дээр тайлбартай,  эхлэн суралцагчдад зориулсан 1-р түвшний онлайн сургалт  25,000₮.
  • Монгол хэл дээр тайлбартай,  2-р түвшний онлайн сургалт  25,000₮
  • Гэр бүлийн онлайн англи хэлний сургалтын багц: 29,000₮.
  • 3-4 -р түвшний англи хэлний  онлайн 25,000 ₮
  • Банк, санхүүгийн англи хэлний  3-4-р шатны  онлайн сургалт: 33,300₮